Algemene voorwaarden Sportfabriek Britannia

Artikel1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sportfabriek britannia en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Sportfabriek Britannia (hierna te noemen “de deelnemer”).
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding

 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de bar. Het lidmaatschap vangt aan wanneer Sportfabriek Britannia het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Sportfabriek Britannia zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
  3. Voor de eerste training bij Sportfabriek Britannia ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn fitness-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Sportfabriek Britannia pas krijgt een deelnemer toegang tot Sportfabriek Britannia.
  4. Jongeren tot 18 jaar mogen alleen trainen na toestemming van ouders/begeleiders/voogd middels handtekening op het inschrijfformulier
  5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Sportfabriek Britannia pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
  6. Bij verlies of diefstal van pas gaarne dit melden aan de bar.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1. Een lidmaatschap bij Sportfabriek Britannia zal altijd op de 1e van de maand ingaan met 1 maand opzegtermijn.

 1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
  3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook verzoeken wij u het verschuldigde bedrag aan de bar te voldoen of een akkoord te geven om het bedrag nogmaals te incasseren. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is wordt het lidmaatschap geroyeerd
 2. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
  5. De Sportfabriek Britannia -pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot Sportfabriek Britannia worden geweigerd. Sportfabriek Britannia zal bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
  6. Sportfabriek Britannia behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het stijgt, is mag de deelnemer lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

Artikel 4: Trainingstijden
1. Sportfabriek Britannia behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Sportfabriek Britannia, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Sportfabriek Britannia gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Sportfabriek Britannia
2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
4. Sportfabriek Britannia behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
1. Sportfabriek Britannia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Sportfabriek Britannia, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Sportfabriek Britannia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Sportfabriek Britannia vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sportfabriek Britannia en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Sportfabriek Britannia staan op de website van Sportfabriek Britannia en zijn bij bar van Sportfabriek Britannia  op te vragen.

Artikel 8: Persoonsgegevens
1. Sportfabriek Britannia verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Sportfabriek Britannia kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Sportfabriek Britannia door middel van een schriftelijke kennisgeving.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Sportfabriek Britannia zijn opgenomen. Sportfabriek Britannia en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportfabriek Britannia aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportfabriek Britannia te accepteren.